Atık Su Arıtma Sistemleri

Atıksu temel olarak suyu belirli ihtiyaçları bir ihtiyaçlar için kullandıktan sonra doğaya salıvermesi ile oluşur. Bu kullanım günümüzde temel ihtiyaçların karşılanması için günlük hayatta kullandığımız su ile alakalı ise evsel atıksu, fabrika veya imalathanelerde ticari kullanım ile oluşmuş ise endüstriyel atıksu olarak adlandırılır.

Oluşan atık suyun evsel veya endüstriyel kaynaklı oluşmasına bakılmaksızın içerikleri nedeni ile çeşitli yöntemlerle arıtım işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Evsel-Endüstriyel atıksu içerisinde suyun dogada normal şartlar altında içermediği miktarlarda organik veya inorganik maddeler ile çevreyi kirlettiği gözlenmektedir.

Bu kirlilik evsel atıksularda organik kirletici yükünün fazlalığı, endüstriyel atık sularda ise anorganik kirletici yükünün fazlalığı şeklinde olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple atıksu arıtma tesisi projelendirilmesi yapılırken evsel atıksularda BOİ değeri dikkate alınırken endüstriyel atıksularda KOİ değeri dikkate alınmaktadır.

Atıksuyun evsel kaynaklı olduğu durumlarda evsel atıksu arıtma sistemleri, endüstriyel kaynaklı olduğu durumlarda ise endüstriyel atıksu arıtmasistemleri yapılmaktadır.

Evsel Atıksu Arıtımı; modern toplumlarda büyük ve küçük ölçekli şehir, ilçe, kasaba ve köylerde insan tüketimi neticesinde oluşan atıksulardır. Evsel organik kirliliği yüksek atıksu olup doğal organik kirleticilere ek olarak evsel atık sularda yapay bir organik madde olan deterjan türevleri yoğun olarak bulunmaktadır.

Endüstriyel atıksuların karışmadığı sağlıklı bir evsel kanalizasyon sisteminde BOİ oranı 200-450 mg/lt olarak kabul edilir. Bu oran yerleşim yerinde yaşayan insanların sosyoekonoik durumlarına bağlı olarak azalıp artabilir.

Paket arıtma sistemleri evsel sularda tatil köyü, otel, dinlenme tesisi veya şantiye gibi işletmelerin nispeten az olan atıksularını arıtma amacı ile kullanıla bilinmektedir.